Byggnader och virke

Hammarbyhöjden 1:1 fritidsträdgårdar är odlingslotter, hus får ej byggas. Varje förening äger rätt att skärpa dessa regler, som bygger på kommunens regelverk för odlingslotter.

Sarg runt lotten
En del odlare sätter upp en sarg runt lotten, exempelvis en stående träplanka för att avgränsa mot grusgång och andra lotter.

Fördelar med plankan kan vara att det underlättar att rensa ogräset i grusgången, och att lottens växter hindras att sprida sig utanför lotten.

Sargen får vara högst 20 cm över marknivån.

Pergola och spaljé
Pergola får byggas enligt anvisningar från Stockholms Stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter.

Spaljé runt uteplats får vara max 1,5m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt.

Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får markis användas som rullas på och av.

Växthus
Växthus får byggas enligt anvisningar från Stockholms stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter.

Växthus ska monteras ned efter växtsäsongen. Dock kan stomme stå kvar om väggar och tak monteras ner över vintern.

Växthuset får vara högst 5 kvm till ytan och högst 1,5 m högt.

Uteplats
Får vara högst 15 kvm. Dit räknas exempelvis gräsyta, plattor eller trägolv. Uteplatsen får vara högst 20 cm över angränsande marknivå.

Redskapslåda
får byggas på lotten.

Om virkesval
Använd  obehandlat virke och vid behov olja med rå kallpressad linolja utan tillsatser.

Långsamt växt kärnvirke är ett giftfritt alternativ till impregnerat virke. Fråga efter ”Setra Kärnfuru”.

Lärkträ kan också vara ett giftfritt alternativ. Finns på Fredells. Osäkert dock om Sibirisk lärk är ok etiskt. Vissa hävdar att det bara är kärnvirket i lärk som har beständiga egenskaper.

Använd inte:
Impregnerat virke med krom, kreosot eller arsenik får ej användas.

Cuprinol får inte användas. Det innehåller många olika gifter skadliga för bland annat vattenlevande organismer.

Impregnerat virke får ej eldas. Det får inte heller lämnas i föreningens big-bag som finns på städdagar eftersom det klassas som miljöfarligt. Impregnerat virke måste  lämnas till en återvinningscentral enligt deras anvisningar.