Hammarbyhöjden 1:1 fritidsträdgårdar är odlingslotter, hus får ej byggas. Varje förening äger rätt att skärpa dessa regler, som bygger på kommunens regelverk för odlingslotter.

Följande regler är från Gatu- och fastighetskontoret, som vi är skyldiga att följa

Sarg runt lotten
Sargen får vara högst 20 cm över marknivån.
En del odlare sätter upp en sarg runt lotten, exempelvis en stående träplanka för att avgränsa mot grusgång och andra lotter. Fördelar med plankan kan vara att det underlättar att rensa ogräset i grusgången, och att lottens växter hindras att sprida sig utanför lotten.

Uteplats
Får vara max 15kvm. Gräsyta, plattor och trägolv max 20 cm över angränsande marknivå.

Pergola och spaljé
Spaljé runt uteplats får vara max 1,5m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt.
Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får markis användas som kan rullas på och av.
Byggnationer får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter.

Växthus
Växthuset får vara högst 5 kvm till ytan och högst 1,5 m till taknock. Växthuset skall monteras ned på hösten. Dock kan stomme stå kvar om väggar och tak monteras ner över vintern.

Redskapslåda
får byggas på lotten.

___________________________

Övriga regler

Om virkesval
Använd  obehandlat virke och vid behov olja med rå kallpressad linolja utan tillsatser.
Använd inte impregnerat virke med krom, kreosot eller arsenik. Tryckimpregnerat virke ska inte heller användas. För att förlänga livet på stolpar kan till exempel jordankare användas. Eller förkola ändträet med hjälp av varmluftpistol.

Långsamt växt kärnvirke är ett giftfritt alternativ till impregnerat virke. Fråga efter ”Setra Kärnfuru”.

Lärkträ kan också vara ett giftfritt alternativ. Finns på Fredells. Osäkert dock om Sibirisk lärk är ok etiskt. Vissa hävdar att det bara är kärnvirket i lärk som har beständiga egenskaper.

Använd inte:
Cuprinol får inte användas. Det innehåller många olika gifter skadliga för bland annat vattenlevande organismer. 

Om plats ska användas ska den vara av hållbar kvalitet som håller många år och inte släpper ut mikroplaster.

Färg
Färger baserade på linolja, slam, lera, silikat och äggoljetempera är mindre miljöskadliga än färger med akrylat, plast, latex och alkyd med petrokemiskt ursprung och miljö- och hälsoskadliga tillsatser. Vi väljer aldrig vattenbaserade plastfärger, även om de saluförs som miljövänliga, eftersom de avger kemikalier och mikroplaster under lång tid.

Hantering av impregnerat avfall
Impregnerat virke får ej eldas. Det får inte heller lämnas i föreningens big-bag som finns på städdagar eftersom det klassas som miljöfarligt. Impregnerat virke måste  lämnas till en återvinningscentral enligt deras anvisningar.