Vi hoppas du ska trivas med odlandet och med föreningen! Här följer viktig information till dig som är medlem. Ditt huvudansvar som medlem är att sköta din lott och betala avgift i tid varje år samt följa ordningsföreskrifterna för området, se nedan i bokstavsordning.

Ansvar för skötsel av lotten
Du ska sköta din lott och grusgångarna vid din lott på så sätt att de ger ett vårdat intryck. Under hela odlingssäsongen ska lotten och grusgångarna skötas och ogräs hållas efter.

Påbörja odling senast 15 juni
Senast 15 juni varje år ska lotterna vara iordningsställda, städade och odlingen påbörjad. Om detta inte följs utfärdas en varning som ska åtgärdas inom angiven tid. Om varningen inte hörsammas sägs du upp. (Om du brutit benet, blivit akut sjuk eller råkat ut för något annat tråkigt som gör att du för en kort tid inte kan sköta dina åtaganden så måste du tala om det för oss så att vi vet och kan ta hänsyn till det.)

Höga träd
Träd får ej planteras utan skriftligt medgivande från styrelsen. Träd, buskar och höga växter får inte heller planteras så att de skuggar omgivande lotter. Detta gäller även växter som redan fanns på din lott när du fick den. Du kan med andra ord behöva beskära vissa väster. Växter skall inte heller hänga ut från lotten och hindra framkomligheten på gångarna eller växa ner i diket.
Träd som växter på lotten får inte avverkas utan att styrelsen lämnat skriftligt medgivande.

Skräp, kompost och trädgårdsavfall
Du ansvarar helt och hållet för ditt eget skräp. Du skall ha en kompost på lotten, där du lägger växtavfall, blast, ogräs och liknande. Komposten skall ligga minst 5 meter från närmaste dike. Annat skräp tas med hem, inget får eldas på lotten. Enda undantaget är exempelvis grenar och angripna växter (tex vinbärsbuskar med kvalster) som inte kan komposteras. Dessa ska inte slängas på området, utan ta hem och släng dem hemma. Ibland kan vi lägga sjuka växter i en Big Bag där innehållet ska brännas.

Avgift
Avgiften ska betalas senast den 31 mars varje år. Inbetalningskort skickas ut med årets första Salladsblad där aktuella avgifter redovisas. Om du inte betalar inom angiven tid så utgår en påminnelseavgift på nästföljande inbetalningskort.

Eldning
På grund av negativa miljöeffekter strävar vi efter att helt undvika att elda ris och kvistar. Du får inte elda avfall på lotten, endast grilla. Ris och kvistar kan lägga på egen kompost eller enligt styrelsens anvisningar vid vissa tider för kommunens avhämtning till flisning och fjärrvärme. Endast torrt, vedartat material utan jord får läggas på högen. Eldning på egen lott är inte tillåten. Kraven i miljödiplomeringen tillåter annars gemensam eldning 1 gång per år, vilket enligt kommunens bestämmelser endast får ske vecka 18 eller vecka 40.

Försäkring
Se till att du är tillräckligt försäkrad. Föreningens försäkring täcker endast personskador som uppkommer under gemensamma aktiviteter som exempelvis städdagar eller under arbete som utförs enligt överenskommelse på föreningens uppdrag.

Gemensamma komposter 
Vi har två gemensamma lotter – en lott med grill och sittplatser som alla är välkomna att använda sig av och en lott med komposter. Dessa komposter är endast till för avfall från dikesrensning och annan städning som utförs på städ- och gemensamhetsdagarna.

Gödsel och växtskydd
All användning av konstgödsel, som blåkorn, liksom all användning av miljöfarliga bekämpningsmedel är förbjudna. En lista med tillåtna typer av gödsel och växtskydd finns uppsatt på insidan av bodörren. Vi följer kommunens rekommendationer och krav enligt miljödiplomeringen.  All användning av kemiska produkter är förbjudet.

Kod och vattennycklar
Koden till låset på redskapsboden byts ut regelbundet och meddelas från styrelsen till medlemmarna genom utskick. Sprid inte koden till obehöriga.

Vattennyckel köper du på närmsta järnvaruaffär. Måttet på vattennyckeln skall vara 7 mm.

Utedassen har kodlås, koden fås av styrelsen.

Styrelseledamöter har tillgång till ytterligare en nyckel som går till styrelseboden. Här förvarar vi broschyrer, färg, verktyg med mera som kan lånas när någon ur styrelsen är på plats.

Pergola och eller växthus
Pergola och eller växthus får byggas enligt anvisningar från Stockholms Stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter. Läs mer på sidan om byggnationer.

Redskap
I boden finns i princip alla redskap du behöver för din odling. När du lånat redskap ska de hängas tillbaka på sin plats väl rengjorda. Detta gäller speciellt gräsklipparna (vid hjulaxeln). Meddela redskapsansvarig om redskap är trasiga eller om du tycker att något saknas. Boden ska alltid vara låst. Förlita dig inte på att de som har lott närmast boden håller uppsikt över redskapen. Lånade redskap får ej förvaras på lotten över natten.

Salladsbladet
Salladsbladet är vårt infoblad och utkommer 3-4 ggr/år.

Samodlare
Av medlem inbjuden medodlare kan mot avgift registrera sig som samodlare och får då vårt infoblad och tidningen Koloniträdgården. Om man varit registrerad samodlare lika lång tid som krävts för att som köande få en ny lott, får man på medlemmens rekommendation överta lotten när medlemmen säger upp sig. Detta gäller inte om medlemmen sagts upp av föreningen på grund av ej uppfyllda förpliktelser. Samodlare är valbar till styrelsen, dock ej som ordförande eller kassör.

Staket och inhägnader 
Det är egentligen inte tillåtet med höga staket och inhängnader. Men på grund av den stora mängden råddjur har vi fått dispens från kommunen att sätta upp staket. Staketen ska dock skötas väl och hållas i bra skick, det vill säga ha upprättstående stolpar och hela nät.

Städdag och gemensamhetsdag
Minst 4 gånger per år träffas vi för att sköta sådant som berör hela området – sköta om redskapen, boden och våra gemensamma lotter. Styrelsen ansvarar för planering och organisation. Dagen avslutas alltid med korvgrillning och information från styrelsen samt  småprat där du kan passa på att lära känna dina odlingsgrannar.

Du ska delta i minst 2 städtillfällen under året. Avprickning sker endast vid städdagens början, ej löpande under dagen och det är ditt ansvar att se till att du blir avprickad. Om du är förhindrad att komma kan du i god tid ringa styrelsen och fråga om möjlighet att få en uppgift att utföra vid annat tillfälle

Uppsägning
Uppsägning sker skriftligen till köansvarig och din lott ska städas upp innan överlämnandet. Du kan säga upp dig när du vill, men vi ser helst att du gör det innan mars månads utgång för att slippa betala hela årets avgift och för att ge nästa odlare en möjlighet till en tidig start på odlingssäsongen. Den som själv säger upp sin lott får anmäla sig till kölistan utan kostnad.

Vatten
Vi har kommunalt dricksvatten till vårt område. Det är inte gratis så det är viktigt att vattna förnuftigt. Vattna sällan men rikligt, helst tidigt på morgonen eller sent på kvällen för bästa effekt. Om du har egen slang så se till att den är hel. Lämna aldrig området med vattnet påslaget. Om du upptäcker vattenläckage, stäng av vattnet enligt anvisning på boddörren och kontakta vattenansvarig eller någon annan ur styrelsen. Vattnet är påslaget från ungefär början av maj till slutet av oktober.

Vägbommen och bilparkering
Nyckel för att öppna bommen finns i brevlådan inne i boden. Kom ihåg att bommen alltid ska vara låst, även när du är kvar på området.
Vändplatsen nedanför backen efter bommen, som leder ned till kolonilotterna, är inte tänkt att fungera som en parkeringsplats. Lasta av dina varor och parkera sedan uppe på gatan. Har du otur kan du få p-böter om du parkerar intill röda staketet på vändplatsen/lastplatsen.

Till sist vill vi påminna om att detta är en ideell förening och hela idén bygger på att vi hjälps åt. Styrelsen, som också arbetar ideellt, varken hinner eller kan laga allt som går sönder i samma stund som det sker eller handla saker omgående. Om vi alla kommer ihåg det och hjälps åt så gott vi kan och bidrar med det vi är bra, på så kan vi fortsätta vara den fantastiska förening som vi är.