Stockholms Koloniträdgårdar är den region i Koloniträdgårdsförbundet som har flest medlemsföreningar och de hanterar de frågor som är lokala för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar parkmark av Stockholms stad. Läs mer på deras webbplats.

Föreningens stadgar antagna på årsmötet 2020

Stadgar för Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar 

antagna på ordinarie årsmöte den 16-02-2020.  

1.1. Föreningen Hammarbyhöjdens 1:1 Fritidsträdgårdar är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Stockholms Stad och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Staden att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem som koloniträdgårdar, samt att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen. 

1.2. Föreningen är ansluten till FSSK och till dess huvudorganisation Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. Föreningen skall arbeta enligt dessa organisationers målsättning och stadgar. 

1.3. Det åligger föreningen att följa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

2.1. Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven inom Stor-Stockholm och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni- eller fritidsträdgård. 

2.2. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av FSSK fastställt formulär. Styrelsen avgör om medlemskap skall beviljas. Som ägare till kolonistuga kan flera personer registreras dock ska endast en person antagas som medlem. Vid dödsbo ska styrelsen underrättas om vem som ansvarar för dödsboet och vara ansvarig inför styrelsen

2.3. Medlems brukanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen. 

2.4. Om villkoren för medlemskap i § 2.1 och § 2.2 uppfylles kan arvinge till avliden medlem överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning. 

2.5. Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen {a och b) och efter förslag från styrelsen av årsmötet (c) 

 1. om medlemmen inte har erlagt fastställda avgifter senast en månad efter förfallodagen 
 2. om medlemmen bryter mot bestämmelserna i medlemsavtalet och arrendeavtalet tecknat med Staden. 
 3. om medlemmen motarbetar föreningens syfte, försvårar föreningens och styrelsens arbete eller i övrigt inte följer föreningens stadgar eller av föreningen utfärdade föreskrifter. 

Om det föreligger anledning till uteslutning enligt punkt b eller c ovan skall styrelsen varna medlemmen skriftligen. Om medlemmen inte har påbörjat rättelsen senast 14 dagar efter det att han fått del av varningen skall styrelsen vad det gäller förseelse enligt punkt b besluta om uteslutning och vid tillämpning av punkt c överlämna frågan till årsmötet för beslut. 

Medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar sin arrenderätt och har inte rätt att återfå någon del av de avgifter som han erlagt till föreningen eller rätt till andel i föreningens tillgångar. 

2.6. Medlem är skyldig att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt föreningsmötets beslut och styrelsens anvisningar, att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till medlemmen, att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av Staden, samt att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar. 

3.2. Föreningsmöte som utlysts enligt dessa stadgar kan besluta om extra uttaxering om sådan erfordras för föreningens verksamhet. 

4.1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta i föreningsmöte och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt genom fullmakt vid möte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare en medlem vid möte. Vid samtliga föreningsmöten skall en röstlängd upprättas, vilken mötet skall godkänna. Styrelsen skall svara för att protokoll föres över mötet. 

4.2. Årsmötet skall hållas årligen före februari månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet. 

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet. 

4.3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Val av ordförande att leda mötet 
 4. Val av protokollförare 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
 11. Behandling av motioner och förslag 
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 1. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter 
 2. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4 
 3. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1 
 4. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9 
 5. Övriga ärenden. 

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen. 

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. 

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen disponerar. 

4.7. Styrelsen har rätt att kalla föreningsmedlemmar till extra möte. Styrelsen skall också kalla till extra möte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Extra möte skall hållas inom sex veckor. Kallelse skall ske senast två veckor före extra möte. 

5.1. Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning då stadgarna inte anger annat. På begäran kan dock val och omröstning ske slutet.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgöres dock lika röstetal genom lottning. 

6.2. Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre. Styrelsens ordförande är ordförande även för föreningen. 

6.3. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt. 

6.4. För styrelsen väljs erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år. 

6.5. Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter årsmötet. Vid sammanträdet skall firmatecknare utses och övriga uppdrag inom styrelsen fördelas. 

6.6. Protokoll över styrelsens sammanträden skall uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden och styrelsens beslut. Styrelsen avgör hur protokollen skall justeras. 

6.7. Styrelsen skall: 

6.8. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften- dock minst tre- av antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Deltar en- dast tre ledamöter skall dessa vara ense för att kunna fatta beslut. Om fler än tre ledamöter deltar i sammanträdet fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Suppleant har yttrande- och förslags- rätt vid sammanträdet men rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie leda- mot. 

6.9. Styrelseledamot som reserverar sig mot beslut är fri från ansvar. 

7.1. Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, valda av årsmötet för en tid av ett år, räknat från årsmöte till årsmöte. 

För revisor skall utses minst en suppleant. 

7.2. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden som sammanfaller med kalenderår.
Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. 

7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast på årsmötet.
I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 

 

9.1. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter skall förberedas av en valberedning med minst tre ledamöter, vid flera skall antalet vara udda, som utses av årsmötet. 

 

 1. l. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Beslutet skall fattas med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Föreningens tillgångar skall användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen inom FSSK. 

 

 

12.1. Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av FSSKs styrelse i andra hand av förbundsstyrelsen och i tredje hand förbundsrådet, kvarstår tvistigheten skall frågan avgöras av en skiljenämnd på tre ledamöter. Vardera parten utser en ledamot i denna nämnd. Dessa båda ledamöter utser gemensamt den tredje ledamoten som skall vara ordförande i nämnden. 

 

13.1. Föreningen skall skriftligen anmäla sitt utträde ur FSSK och Förbundet till FSSK och förbundsstyrelsen, sedan beslut därom fattats med 2/3 majoritet på två av föreningen stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. 

13.2. Till föreningsmötet där utträdesfrågan avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan ska
tas upp. Kallelse ska även sändas till FSSK och Förbundet minst tre veckor före respektive möte. Representanter för kallad styrelse har yttrande- och förslagsrätt på dessa möten. 

13.3. Utträde beviljas om medlemsföreningen uppfyllt i § 13.1 angivna villkor. Uppsägningstiden är 12 månader och utträdet sker vid det årsskifte som följer närmast efter det uppsägningstiden löpt ut. 

13.4. Förening som utträtt ur FSSK och förbundet har inte rätt till någon del av FSSKs eller förbundets tillgångar.